bureau voor arbeid en advies eindhoven

Overzicht van diensten aangeboden door Bureau voor Arbeid & Advies Carina Bronkhorst

Scan van de werkplek
Een werkplekscan kan zowel door werkgever/HRM/leidinggevende, werknemer en Arbodienst worden aangevraagd. Deze dienst wordt ingezet om duidelijkheid te krijgen over een sociaal probleem binnen een team of tussen collega’s.

Tijdens een bezoek op de werkplek krijg ik in korte tijd (gemiddeld drie uur) inzage in de manier van werken en de sociale verhoudingen. Deze inventarisatie leidt tot een onafhankelijke rapportage die vervolgens als uitgangspunt dient voor een plan van aanpak ter verbetering.

Team advisering
Tijdens een werkplek scan kan duidelijk worden of het team gebaat is bij begeleiding en uitleg. Samenwerking tussen collegae kan immers worden beperkt omdat men elkaars “taal” niet spreekt. Uitleg hierover met tips en adviezen over hoe teamleden met enige aanpassingen een prettige werksfeer kunnen creëren, kunnen een vervolg zijn op de werkplekscan.

Individuele gesprekken
Met individuele gesprekken kan nog meer ingezoomd worden op het individu en zijn of haar persoonlijke begeleidingsvraag. Zie onder “zó werkt ‘t“ voor de gehanteerde methode.

Zó werkt ‘t
De vragen die bij het lezen van deze titel opkomen zijn: wat is “zó”en wat is “t”? Het antwoord hierop is dat er zoveel verschillen zijn. Wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. Als een collega, mede student, leidinggevende of docent het vandaag zo doet dan kan hij het de volgende dag anders doen. Voor sommige werknemers of studenten is dit verwarrend en onoverzichtelijk en dit onbegrip kan in het dagelijks leven leiden tot emotionele problemen in alle leefwerelden.

Want ieder mens heeft te maken met meerdere leefwerelden: thuis, werk/ opleiding en vrije tijd. Deze lopen soms door elkaar: bijvoorbeeld als iemand thuis werk uitvoert. Wat ik tijdens een individueel gesprek zal uitleggen is wat er van u wordt gevraagd in deze verschillende leefwerelden. Is het antwoord wat u gewend bent te geven, ook het antwoord wat de ander verwacht? Of “slaat u soms de plank helemaal mis”?

Meester - Gezel
Met deze titel wil ik duidelijk maken dat een werknemer van de werkgever kan leren. Niet alleen een vak, maar hoe ook de geschreven en ongeschreven regels zijn wat er van u wordt verwacht zoals: omgang tussen collega’s, of rondom op tijd komen, of met betrekking tot het omgaan met opdrachten en opdrachtgevers. Deze vaardigheden zijn belangrijk om er op de werkplek bij te horen en een baan te behouden. Zie www.stichtingboekenwerk.nl

Werk zoeken en solliciteren
Op het moment dat iemand, of net van school of vanwege ontslag, zonder werk is, komt de vraag : “en wat nu”. Waar ga ik (ander) werk zoeken, waar ben ik goed in, binnen welke organisatie pas ik, waarin wil ik me verder ontwikkelen etc.

Maar ook komt met het solliciteren de manier van presenteren aan de orde. Welke vragen moet ik beantwoorden en heb ik zelf om te weten of deze baan bij me past. In overleg met u kijken we tijdens de individuele gesprekken wat voor u belangrijk is zodat u verder kunt. (Zo kunt u het prettig vinden dat ik als begeleidster met u mee ga naar een sollicitatiegesprek, of dat ik eerst contact opneem met een werkgever).Al deze vragen en onderwerpen komen aan de orde. Het vinden van en bemiddelen naar een passende baan is het doel van de begeleiding. Wellicht vindt u zelfs dat u er “alleen maar beter van bent geworden”?


bureau voor arbeid en advies eindhovenbureau voor Arbeid & Advies - Carina Bronkhorst | t 06 3836 5420 | info@arbeidsadviesbureau.nl